Poslovnik o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

04.01.2019

Na osnovu člana VII Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 7. Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika (”Službeni glasnik BiH”, br. 1/02 i 10/02) i Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o dopuni Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 01-50-1-2062-19/16 od 25. maja 2016. godine, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na 2. sjednici održanoj 26. i 27. maja 2016. godine, donijela je

POSLOVNIK O RADU

KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom uređuje se način rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Komisija), kao institucije Bosne i Hercegovine osnovane Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Aneks 8.), sjedište Komisije, prava i dužnosti članova Komisije, sazivanje sjednica Komisije, način odlučivanja i akti Komisije, procedura donošenja pojedinačnih akata predviđenih članom V Aneksa 8., način saradnje sa nadležnim institucijama i tijelima Bosne i Hercegovine i entiteta, javnost rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Komisije. Ako neko pitanje iz nadležnosti Komisije nije utvrđeno ovim poslovnikom, to pitanje uredit će se posebnom odlukom ili zaključkom Komisije.

Član 2.

(1) U vršenju svojih ovlaštenja, Komisija postupa saglasno Aneksu 8. (2) U donošenju odluka o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, Komisija će se rukovoditi jedinstvenim kriterijima, usaglašenim i usvojenim na sjednici Komisije.

Član 3.

(1) Sjedište Komisije je u Sarajevu. (2) Komisija ima kancelarije u Banjoj Luci i Mostaru.

Član 4.

(1) Komisija ima pečat okruglog oblika i sadrži tekst: Bosna i Hercegovina i Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Tekst je napisan latiničnim i ćiriličnim pismom, u koncentričnim krugovima koji neposredno okružuju grb Bosne i Hercegovine u sredini pečata. (2) Veličina, upotreba i izrada pečata regulirani su Zakonom o pečatu institucija Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 12/98).

Član 5.

(1) Rad Komisije je javan. (2) Izuzetno, iz opravdanih razloga, može se isključiti javnost iz rada Komisije, zaključkom Komisije.

Član 6.

(1) Stručne, tehničke i administrativne poslove za potrebe Komisije vrši Sekretarijat Komisije (u daljem tekstu: Sekretarijat). (2) Osoblje Sekretarijata će uglavnom odražavati etnički sastav Bosne i Hercegovine.

Član 7.

(1) U radu Komisije osigurava se ravnopravna upotreba bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i oba pisma (latinica i ćirilica). Svi materijali i dopisi pripremaju se na jeziku i pismu koje upotrebljava trenutni predsjedavajući, izuzev akata koji se objavljuju na službenoj web-stranici Komisije, a koji se objavljuju na sva tri službena jezika. (2) Pored navedenih službenih jezika Bosne i Hercegovine, u radu Komisije će se koristiti i engleski jezik.

II – NAČIN RADA KOMISIJE

1. Predsjedavajući Komisije

Član 8.

(1) Komisija ima predsjedavajućeg Komisije (u daljem tekstu: predsjedavajući). (2) Predsjedavajući je član Komisije koji je državljanin Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: domaći član Komisije). (3) Domaći članovi Komisije smjenjuju se na funkciji predsjedavajućeg svakih deset mjeseci. (4) Imenovanje prvog predsjedavajućeg i redoslijed smjenjivanja predsjedavajućeg utvrđuju domaći članovi Komisije međusobnim dogovorom.

Član 9.

Predsjedavajući Komisije obavlja, prije svega, sljedeće poslove:

 1. predstavlja Komisiju;
 2. koordinira radom Komisije;
 3. saziva sjednice i radne sastanke Komisije i predsjedava sjednicom, odnosno sastankom;
 4. predlaže dnevni red;
 5. potpisuje odluke, zaključke i druge akte koje donosi Komisija;
 6. potpisuje ugovore u vezi sa realizacijom projekata iz oblasti zaštite nacionalnih spomenika;
 7. obavlja i druge poslove iz nadležnosti Komisije.

Član 10.

(1) U slučaju spriječenosti predsjedavajućeg, dužnost predsjedavajućeg obavlja domaći član Komisije koji bi trebao sljedeći preuzeti tu dužnost. (2) Izuzetno, u slučaju spriječenosti ostalih članova Komisije, predsjedavajući može ovlastiti izvršnog funkcionera da obavlja pojedine poslove iz člana 9. ovog poslovnika

2. Članovi Komisije

Član 11.

Članovi Komisije obavljaju, prije svega, sljedeće poslove:

 1. učestvuju u pripremi određenih materijala;
 2. predlažu razmatranje i načine rješavanja pitanja iz nadležnosti Komisije;
 3. učestvuju u donošenju prijedloga odluka, zaključaka i drugih akata Komisije;
 4. obavlja i druge poslove iz nadležnosti Komisije.

Član 12.

(1) Članovi Komisije su dužni da prisustvuju sjednicama Komisije, a u slučaju spriječenosti da blagovremeno obavijeste predsjedavajućeg ili izvršnog funkcionera Komisije (u daljem tekstu: izvršni funkcioner). (2) Izuzetno, u slučajevima opravdane spriječenosti da prisustvuje sjednici, član Komisije može prije sjednice dostaviti svoj pismeni prijedlog odluke ili zaključka, sa potpisom i datumom upućivanja prijedloga.

Član 13.

Članovi Komisije su dužni da postupaju u skladu sa odlukama i zaključcima Komisije, te da stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršavaju poslove i zadatke utvrđene aktima Komisije.

Član 14.

U slučaju nepoštivanja odredaba iz čl. 11., 12. i 13. ovog poslovnika ili u slučaju spriječenosti da učestvuje u radu Komisije duže od šest mjeseci, Komisija će od Predsjedništva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Predsjedništvo BiH) tražiti da razmotri potrebu razrješenja tog člana i imenovanje drugog člana Komisije.

3. Izvršni funkcioner

Član 15.

(1) Komisija imenuje izvršnog funkcionera na period od pet godina, uz mogućnost reizbora, s tim da ukupni period imenovanja ne može biti duži od deset godina. Imenovanje se vrši nakon završene procedure javnog oglasa koju provodi Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine. (2) Poslovi i zadaci izvršnog funkcionera utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Komisije. (3) Izvršni funkcioner za svoj rad odgovara Komisiji.

4. Sjednice Komisije

Član 16.

(1) Komisija donosi odluke, zaključke i druge akte iz člana 29. ovog poslovnika na sjednici i izvan sjednice, na radnim sastancima, usaglašavanjem odluka i zaključaka putem e-maila i na drugi način koji međusobno dogovaraju domaći članovi Komisije. (2) Odluke o nacionalnim spomenicima (odluke o proglašenju i njihove izmjene, dopune ili ukidanje, negativne odluke, odluke o privremenim granicama nacionalnog spomenika, uvrštavanje i skidanje dobara sa Liste ugroženih spomenika i sl.) donose se isključivo na sjednicama Komisije. (3) Sjednicu saziva predsjedavajući, sam ili na prijedlog članova Komisije, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Vijeće ministara BiH) ili Predsjedništva BiH. (4) Sjednica se saziva pismenim putem, a izuzetno, u hitnim slučajevima, i putem telefona/faksa.

Član 17.

(1) Zahtjev za usaglašavanje akata Komisije putem e-maila dostavlja izvršni funkcioner ili, po njegovom ovlaštenju, pomoćnici izvršnog funkcionera ili drugi ovlašteni saradnik. (2) Članovi Komisije dužni su dostaviti odgovor na zahtjev za usaglašavanje u roku od pet dana od dana dostavljanja, a istekom tog perioda će se smatrati da su saglasni sa prijedlogom. (3) Izuzetno od prethodnog stava, u slučaju kada članu Komisije iz opravdanih razloga nije dostupan internet, rok iz prethodnog stava se može produžiti na prijedlog izvršnog funkcionera, ili se od člana Komisije može zahtijevati odgovor telefonskim putem. O usmenom odgovoru sačinjava se službena zabilješka.

Član 18.

(1) Prijedlog dnevnog reda sa kompletnim materijalima za sjednicu dostavlja se članovima Komisije na usaglašavanje najmanje sedam dana prije obavještenja o održavanju sjednice. (2) Izuzetno, u slučajevima navedenim u članu 19. stav 2. ovog poslovnika dnevni red se može mijenjati i nakon dostavljanja obavještenja o održavanju sjednice.

Član 19.

Sekretarijat dostavlja članovima Komisije obavještenje o održavanju sjednice sa usaglašenim dnevnim redom putem e-maila, najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice. Izuzetno, u slučajevima kada spomenicima prijeti veliko oštećenje, kada se trajno onemogućava rehabilitiranje spomenika, na zahtjev Vijeća ministara BiH ili Predsjedništva BiH, te na osnovu usaglašenog stava domaćih članova Komisije, sjednica se može sazvati i u roku kraćem od sedam dana.

Član 20.

(1) Sjednice Komisije održavaju se, po pravilu, u sjedištu Komisije. (2) Sjednicom predsjedava predsjedavajući.

Član 21.

(1) Sjednici Komisije prisustvuju članovi Komisije, izvršni funkcioner i zapisničar, a po potrebi i ostali zaposleni u Komisiji, o čemu odlučuju domaći članovi Komisije. (2) Sjednici mogu prisustvovati i druga zainteresirana lica izvan Komisije, uz saglasnost predsjedavajućeg, o čemu se članovi Komisije obavještavaju u pozivu za sjednicu.

Član 22.

Sjednica Komisije može se održati ako su prisutna tri domaća člana Komisije.

Član 23.

(1) Sjednica započinje potvrđivanjem dnevnog reda. (2) Prva tačka dnevnog reda je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice i izvještavanje o realiziranju zaključaka sa te sjednice. (3) O svakoj tački dnevnog reda vodi se rasprava, nakon čega se usvajaju odluke i zaključci Komisije.

5. Odlučivanje i zapisnik

Član 24.

(1) Odlučivanje na sjednici vrši se javnim glasanjem članova Komisije. (2) Glasanje se vrši izjašnjavanjem “za” i “protiv” prijedloga koji saopćava predsjedavajući. (3) Član Komisije se može suzdržati od glasanja, osim u slučaju kada se donosi odluka o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom. (4) Odluke i zaključci Komisije smatraju se usvojenim kada za njih konsenzusom glasaju tri domaća člana Komisije. (5) Rezultate glasanja konstatira predsjedavajući. (6) Rezultati glasanja unose se u zapisnik.

Član 25.

Ukoliko članovi Komisije ne postignu saglasnost o proglašenju nacionalnog spomenika i drugim pitanjima od značaja za zaštitu spomenika, ili utvrde da su neophodne dodatne informacije, ta tačka dnevnog reda će biti detaljnije razmotrena na jednoj od narednih sjednica Komisije, a na osnovi rezultata dodatnog istraživanja, odnosno novih podataka ili dokumentacije.

Član 26.

(1) U zapisnik sa sjednice unose se sljedeći podaci: redni broj sjednice, ime predsjedavajućeg, imena prisutnih i odsutnih članova Komisije, imena lica koja po pozivu prisustvuju sjednici, dan i sat početka i završetka sjednice, dnevni red, te zaključci Komisije o pojedinim tačkama dnevnog reda. (2) Ukoliko to smatra značajnim za zapisnik, član Komisije može priložiti autorizirani rezime svoje diskusije kao sastavni dio zapisnika.

Član 27.

(1) Za svaki zaključak kojim se utvrđuju zadaci treba zapisnički utvrditi nosioce i rok izvršenja zadataka. (2) Svaki član Komisije ima pravo tražiti da se u zapisnik unese njegovo izdvojeno mišljenje.

Član 28.

(1) Usvojeni zapisnik potpisuje predsjedavajući i ovjerava se pečatom Komisije. (2) O čuvanju ovjerenog zapisnika brine se Sekretarijat.

6. Akti Komisije

Član 29.

U ostvarivanju svojih ovlaštenja, Komisija donosi odluke, zaključke, rješenja i druge akte u skladu sa Aneksom 8., Odlukom Predsjedništva BiH o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i drugim propisima koji se primjenjuju na institucije Bosne i Hercegovine.

Član 30.

(1) Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima, odluke o privremenim granicama nacionalnih spomenika, odluke kojima se utvrđuje da dobro ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom, odluke kojima se odluke o proglašenju mijenjaju, dopunjavaju, ispravljaju ili stavljaju van snage, kao i odluke o produženju režima zaštite objavljuju se u “Službenom glasniku BiH” (dispozitiv odluke) i na službenoj web-stranici Komisije (kompletna odluka sa obrazloženjem). (2) Ostali akti Komisije objavljuju se ukoliko Komisija tako odluči.

III – PROCEDURE PRED KOMISIJOM

Član 31.

(1) Prijedlog/peticija za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom (u daljem tekstu: peticija) podnosi se Komisiji u skladu sa članom V Aneksa 8. (2) Komisija vodi Listu podnesenih peticija koja se objavljuje na službenoj web-stranici Komisije. (3) Ukoliko Komisija primi neodgovarajuće ili nepotpune peticije koje sadrže bilo koje formalne nedostatke, od podnosioca peticije će zatražiti da ukloni te nedostatke u roku od 30 dana. Ukoliko podnosilac zahtjeva ne dostavi tražene podatke u utvrđenom roku, peticija će biti zaključkom odbačena. (4) Komisija će donijeti zaključak o odbacivanju peticije i u sljedećim slučajevima: a) za dobra za koja se nedvojbeno može utvrditi da su nastala nakon 1991. godine, a za koja u peticiji nisu navedeni i dokumentacijom potvrđeni podaci koji svjedoče o izuzetnoj vrijednosti tog dobra (umjetničkoj, estetskoj, simboličkoj i sl.); b) ako se iz peticije ne može utvrditi ko je podnosilac. (5) Ako je za neko dobro ranije podnesena peticija ili dobro već ima status nacionalnog spomenika (proglašeno odlukom Komisije ili je uvršteno na Privremenu listu nacionalnih spomenika BiH), Komisija će zahtjev odbaciti i podnosioca obavijestiti da se njegov zahtjev ne smatra peticijom. (6) Komisija će bez posebnog zahtjeva donijeti pojedinačne odluke za sva dobra koja se nalaze na Privremenoj listi nacionalnih spomenika BiH i za njih provesti postupak predviđen članom V Aneksa 8. (7) Komisija će utvrditi jedinstvene forme peticije prema vrsti dobra, i objaviti ih na službenoj web-stranici Komisije. Sadržaj peticije i Liste peticija utvrdit će se internim aktom iz člana 38. ovog poslovnika.

Član 32.

(1) Ako podnosilac peticije podnese pismeni zahtjev za povlačenje peticije, Komisija će donijeti zaključak o obustavljanju postupka proglašenja dobra nacionalnim spomenikom. (2) Izuzetno od prethodnog stava, Komisija može odlučiti o odbijanju zahtjeva za povlačenje peticije ako procijeni da se radi o dobru izuzetne historijske, umjetničke, simboličke ili druge vrijednosti.

Član 33.

Osnove za donošenje odluke o proglašenju nacionalnog spomenika definiraju se Kriterijima za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima, koje donosi Komisija.

Član 34.

(1) Prije donošenja konačne odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, Komisija će pružiti mogućnost vlasniku predloženog nacionalnog spomenika, podnosiocu peticije, institucijama nadležnim za očuvanje naslijeđa, stručnim i naučnim institucijama, stručnjacima i naučnicima, kao i drugim zainteresiranim licima da iznesu svoje stavove. U tu svrhu Komisija može organizirati prezentaciju prijedloga odluke u općini na čijem području se nalazi predloženo dobro. Stav zainteresiranih lica nije obavezujući za Komisiju. (2) Ako je vlasnik predloženog nacionalnog spomenika nepoznat ili je nepoznata adresa vlasnika, Komisija će objaviti obavještenje o pokretanju postupka proglašenja u “Službenom glasniku BiH“ i putem objavljivanja na oglasnoj ploči nadležne općine.

Član 35.

(1) Do donošenja konačne odluke Komisije, a najduže u roku od godinu dana od podnošenja peticije, sve strane će se suzdržati od poduzimanja bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle oštetiti predloženo dobro. (2) Najkasnije sedam dana nakon podnošenja peticije, Sekretarijat će obavijestiti nadležne organe i institucije općine, entiteta i Distrikta Brčko na čijem se području dobro nalazi o obavezi iz stava 1. ovog člana, a u skladu sa članom V stav 2. Aneksa 8. i zakonima oba entiteta i Distrikta Brčko.

Član 36.

(1) Komisija će, u svakom pojedinačnom slučaju, u skladu sa usvojenim kriterijima, donijeti pismenu odluku koja će sadržavati sve nalaze činjenica koje bude smatrala odgovarajućim, granice nepokretnog nacionalnog spomenika, uvjete za njegovu zaštitu, kao i detaljno objašnjenje osnova svoje odluke. (2) Komisija je dužna riješiti peticiju najkasnije u roku od jedne godine od dana njenog podnošenja, a u hitnim slučajevima definiranim u članu 19. stav 2. ovog pravilnika u najkraćem mogućem roku. (3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, Komisija može donijeti odluku o produženju režima zaštite za dobro za koje je istekao period od godinu dana od dana podnošenja peticije, ako iz opravdanih razloga ne raspolaže podacima ili dokumentacijom relevantnom za donošenje odluke, a ukidanje režima zaštite bi moglo dovesti do uništenja predloženog dobra.

Član 37.

(1) Komisija vodi Listu ugroženih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i utvrđuje hitne mjere zaštite spomenika. (2) Kriteriji za utvrđivanje ugroženih spomenika su: a) spomenik nije bio potpuno srušen u toku rata, tako da je integritet dobra moguće očuvati zahvatima koji su priznati u nauci; b) spomenik predstavlja rijedak ili jedinstven primjerak određenog tipa ili stila; c) spomenik ima izrazito veliku vrijednost; d) spomenik ima veliki značaj za obnovu građanskog povjerenja i za implementaciju mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini; e) opasnost uzrokovana ljudskim djelovanjem ili djelovanjem prirode predstavlja prijetnju da spomenik izgubi svoja najznačajnija svojstva ili da u potpunosti nestane. (3) Kriteriji za skidanje spomenika sa Liste ugroženih nacionalnih spomenika su: a) prestanak okolnosti zbog kojih je spomenik bio ugrožen; b) osigurana su sredstva za intervencije na spomeniku; c) dobro je nepovratno izgubilo svojstva koja su ga kvalificirala da bude proglašen nacionalnim spomenikom.

Član 38.

Komisija će donijeti interna pravila kojima će se detaljnije regulirati sadržaj peticije i Liste peticija, procedure za postupanje sa peticijama, postupak uvrštavanja spomenika na Listu ugroženih nacionalnih spomenika, monitoringa ugroženih spomenika i skidanja sa Liste, praćenje provođenja odluka o proglašenju nacionalnih spomenika, te druga pitanja vezana za proglašenje i zaštitu nacionalnih spomenika.

Član 39.

Odluke Komisije su konačne i provedive u skladu sa važećim zakonima Bosne i Hercegovine i entiteta.

Član 40.

(1) Komisija može odlučiti o izmjeni ili dopuni ranije donesene odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom u sljedećim slučajevima: a) ako naknadno sazna ili dobije činjenice, podatke ili dokumentaciju kojima nije raspolagala u momentu donošenja odluke (podaci su postojali, ali nisu bili dostupni Komisiji). Pod činjenicom ili podatkom u smislu ove tačke ne smatra se planiranje ili izvođenje novih građevinskih ili sličnih zahvata; b) ako je stanje spomenika izmijenjeno usljed dosljedno provedenih mjera zaštite utvrđenim odlukom o proglašenju nacionalnog spomenika; c) ako je stanje spomenika izmijenjeno usljed nezakonito ili nestručno provedenih radova ili u drugim slučajevima koji su u suprotnosti sa mjerama zaštite utvrđenim odlukom o proglašenju nacionalnog spomenika; d) ako je potrebno dodatno precizirati mjere zaštite ili druge odredbe odluke ili izvršiti usklađivanje odluka sa međunarodnim aktima ili standardima; e) u drugim slučajevima, na osnovi zaključka Komisije o opravdanoj potrebi izmjene ili dopune odluke. (2) Postupak donošenja izmjena i dopuna odluka u slučajevima iz prethodnog stava vrši se na način i u postupku propisanom za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (obavezno pribavljanje stavova zainteresiranih lica iz člana 34. stav 1 ovog poslovnika). Postupak može pokrenuti Komisija po službenoj dužnosti ili zainteresirano lice, podnošenjem obrazloženog pismenog zahtjeva. (3) Izuzetno od prethodnog stava, ukoliko postoji opravdana hitna potreba za izmjenu ili dopunu odluke, ili se radi o manjim izmjenama odluke, Komisija može odlučiti da se izmjena ili dopuna odluke donese po hitnom postupku (bez pribavljanja stavova zainteresiranih lica iz člana 34. stav 1. ovog poslovnika).

Član 41.

(1) Komisija može odlučiti da ukine status nacionalnog spomenika ako utvrdi da je spomenik naknadnim nezakonitim ili nestručnim intervencijama ili usljed prirodnih ili tehničkih katastrofa izgubio svojstva koja su ga kvalificirala da bude proglašen nacionalnim spomenikom. (2) Postupak ukidanja statusa nacionalnog spomenika u smislu prethodnog stava može pismenim putem, uz detaljno obrazloženje, pokrenuti zainteresirano lice ili Komisija po službenoj dužnosti. Postupak se vrši na način i u postupku propisanom za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (obavezno pribavljanje stavova zainteresiranih lica iz člana 34. stav 1 ovog poslovnika).

Član 42.

Sekretarijat dostavlja odluku o utvrđivanju nacionalnog spomenika koja je objavljena u “Službenom glasniku BiH“ nadležnom zemljišnoknjižnom uredu, radi upisa zabilježbe o proglašenju u zemljišne knjige.

IV – SARADNJA SA NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

Član 43.

U ostvarivanju svojih ovlaštenja, Komisija sarađuje sa nadležnim institucijama i organima Bosne i Hercegovine, entiteta, Distrikta Brčko, grada, kantona i općina, po svim pitanjima od značaja za rad Komisije.

Član 44.

U postupku donošenja odluke, Komisija može zatražiti stručno mišljenje odgovarajućih domaćih i međunarodnih institucija ili eksperata.

Član 45.

Saradnja Komisije sa međunarodnim i domaćim subjektima na implementaciji projekata zaštite nacionalnih spomenika bit će regulirana posebnim aktom.

V – JAVNOST RADA KOMISIJE

Član 46.

(1) Komisija izvještava javnost o svom radu, donesenim odlukama, zaključcima i zauzetim stavovima putem konferencije za štampu, objavljivanjem odluka u “Službenom glasniku BiH”, izdavanjem stručno-naučnog časopisa (na jeziku i pismu koje upotrebljava autor članka i na engleskom jeziku), te objavljivanjem akata i informacija o radu Komisije na službenoj web-stranici. (2) Komisija podnosi godišnji izvještaj o radu Predsjedništvu BiH.

Član 47.

Komisija može odrediti koji materijali i informacije ne mogu biti dostupni javnosti, kada je to u interesu i u toku provođenja postupka utvrđivanja nacionalnog spomenika ili njegove zaštite, a u skladu sa važećim zakonima BiH.

VI – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48.

Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (“Službeni glasnik BiH“, br. 33/03, 31/06, 99/06, 53/11 i 89/15).

Član 49.

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku BiH“.

Broj: 03.1-2.14-21/16-8 Komisije
Sarajevo, 26.05.2016.
Predsjedavajući
Dr. Amir Pašić