ODLUKE PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE O KOMISIJI ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

04.01.2019

Na osnovu člana 9., a u vezi sa članom 2. Aneksa VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 37. stav 1. i ) Poslovnika o radu Predsjedništva BiH (''Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', br. 25/2001. od 12. oktobra 2001. godine), Predsjedništvo BiH je na svojoj 119. sjednici, održanoj 21. decembra 2001. godine, donijelo:

O D L U K U

O KOMISIJI ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

Član 1.

Ovom se odlukom utvrđuju osnovni principi i ciljevi djelovanja, reguliraju organizaciona pitanja neophodna za postupanje u realizaciji uloge Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (dalje u tekstu: Komisija), utvrđuju primarni zadaci i ovlaštenja, vrijeme za koje se imenuju članovi Komisije, te definiraju druga pitanja značajna za Komisiju.

Član 2.

Komisija je institucija Bosne i Hercegovine osnovana Aneksom VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Član 3.

Sjedište Komisije je u Sarajevu. Komisija može da organizira obavljanje nekih svojih poslova izvan svog sjedišta.

Član 4.

Komisija će primati i odlučivati o molbama za proglašenje neke imovine nacionalnim spomenikom zbog njenog kulturnog, istorijskog, vjerskog i etničkog značaja, kako je to predviđeno Aneksom VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Član 5.

Predsjedništvo BiH imenuje pet članova Komisije bez javnog konkursa. Članovi Komisije se imenuju za period od pet godina, uz mogućnost njihovog reizbora. Za člana Komisije može biti imenovana osoba koja posjeduje visokostručne kvalifikacije, potvrđene naučnim radom i drugim vidovima djelovanja koji to potvrđuju, uključujući angažovanje na očuvanju i zaštiti kulturno-istorijskog, vjerskog i drugog materijalno-civilizacijskog nasljeđa. Članovima Komisije koji nisu državljani Bosne i Hercegovine i članovima njihovih porodica odobrit će se privilegije i imuniteti, u skladu sa članom 3. stav 3., Aneksa VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Član 6.

Komisija ima odgovarajuća sredstva i stručno, kompetentno osoblje koje uglavnom odražava etnički sastav Bosne i Hercegovine, kako bi joj pomoglo pri obavljanju dužnosti. Osobljem rukovodi izvršni dužnosnik kojeg imenuje Komisija.

Član 7.

Komisija usvaja opće akte kojima se propisuje odgovarajuća saradnja s nadležnim tijelima BiH i njenih entiteta.

Član 8.

Komisija se finansira iz Budžeta institucija BiH. Dodatni će se vidovi finansiranja predvidjeti posebnim internim aktom Komisije na koji saglasnost daje Vijeće ministara BiH. Materijalno-finansijsko poslovanje Komisije propisat će se Pravilnikom kojeg, uz prethodnu saglasnost Vijeća ministara BiH, donosi Komisija. Sastavni dio tog Pravilnika je akt o plaćama i naknadama članova Komisije i osoblja iste.

Član 9.

Unutrašnja organizacija Komisije propisat će se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji kojeg donosi Komisija, uz prethodnu saglasnost Predsjedništva BiH, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Međunarodna saradnja Komisije propisaće se posebnim aktom kojeg, na prijedlog Komisije, donosi Predsjedništvo BiH.

Član 10.

Procedura donošenja pojedinačnih akata predviđenih članom 5. Aneksa VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, vezano za član 4. ove odluke, propisaće se Poslovnikom kojeg donosi Komisija.

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenome glasniku Bosne i Hercegovine''.

Broj: 1-02-01-484/02
Sarajevo, 21.decembra 2001.godine
mr. sc. Jozo Križanović
PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSJEDNIŠTVA BiH

Na osnovu člana 9, a u vezi sa članom 2. Aneksa VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 37. stav 7. i ) Poslovnika o radu Predsjedništva BiH (''Službeni glasnik BiH'', br. 25/01), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 134. sjednici, održanoj 23. aprila 2002. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMISIJI ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

Član 1.

U Odluci o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika (''Službeni glasnik BiH'', br. 1/02) iza člana 3. dodaje se član 3.a. koji glasi: ''Komisija ima pečat. Oblik, izgled i upotreba pečata utvrđuje se u skladu sa zakonom.''

Član 2.

U članu 5. iza stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase: ''Član Komisije može zasnovati radni odnos u Komisiji. Članovi Komisije primaju naknadu za rad u Komisiji, kao i naknadu za ostale troškove vezane za rad u Komisiji.'' Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

Član 3.

U članu 6. iza stava 2. dodaje se stav 3., koji glasi: ''Izvršni funkcioner i osoblje Komisije zasnivaju radni odnos u Komisiji''.

Član 4.

Član 7. mijenja se i glasi: ''Komisija usvaja opće akte, kojima propisuje: - način rada Komisije; - proceduru donošenja pojedinačnih akata predviđenih članom 5. Aneksa VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini; - saradnju sa nadležnim institucijama i tijelima Bosne i Hercegovine i njenih entiteta; - materijalno-finansijsko poslovanje Komisije, uključujući i visine plaća i drugih naknada članova Komisije i osoblja; - ostala pitanja od značaja za rad Komisije.''

Član 5.

U članu 8. stav 1. tačka na kraju stava zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: ''i drugih dodatnih vidova finansiranja''. Stav 2. briše se i zamjenjuje se novim stavom 2., koji glasi: ''Za potrebe obavljanja svoje redovne djelatnosti Komisija ima svoj poseban račun.'' Stav 3. briše se.

Član 6.

Član 10. briše se.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u ''Službenom glasniku BiH''.

Broj: 01-799-14/02
Sarajevo, 23. april 2002. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
Beriz Belkić

Temeljem stavka 2. članka 2. Aneksa VIII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i stavka 1., 2., i 3. članka 5. Odluke o Povjerenstvu za očuvanje nacionalnih spomenika broj: 1-02-01-484/01 od 21. prosinca 2001. godine, Predsjedništvo BiH je, na svojoj 119. sjednici održanoj 21. prosinca 2001. godine, donijelo:

O D L U K U

O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

I.

Ovom odlukom imenuju se članovi Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika. Za članove Povjerenstva imenuju se: - dr. Amra Hadžimuhamedović, - dr. Dubravko Lovrenović, - mr. Ljiljana Ševo, - Tina Wik, i - András J. Riedlmayer.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 1-02-01-492/01
Sarajevo, 21. prosinca 2001. godine
Predsjedatelj:
mr. sc. Jozo Križanović

Na osnovu stava 2. člana 2. Aneksa VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i stava 1., 2. i 3. člana 5. Odluke o Komisiji/Povjerenstvu za očuvanje nacionalnih spomenika broj: 1-02-01-484/01 od 21. decembra/prosinca 2001. godine, Predsjedništvo BiH je, na svojoj 126. sjednici odražanoj 21. februara 2001. godine, donijelo

O D L U K U

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE/POVJERENSTVA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

I

Umjesto dr Andrasa J. Ridlmajera, u Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika imenuje se prof. Dr Zeynep Ahunbay.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-011-17-34/02
Sarajevo, 21. februara 2002. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
Beriz Belkić

Na osnovu člana 2. stav 2. Aneksa VIII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 5. stav 1. 2. i 3. Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 1/02 i 10/02) i člana 41. Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 25/01 i 35/02), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 11. sjednici, održanoj 27. marta 2007. godine, donijelo

O D L U K U

O PRODUŽENJU MANDATA ČLANOVIMA KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA (1)

I.

Produžava se mandat članovima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, u sastavu: mr. AMRA HADŽIMUHAMEDOVIĆ, dr. DUBRAVKO LOVRENOVIĆ, dr. LJILJANA ŠEVO.

II.

Mandat članova traje 5 godina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-011-930-21/07

27. marta 2007. godine Sarajevo

Predsjedavajući

Nebojša Radmanović, s. r.

(1) Odluka je objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 43/07

Na osnovu člana 2. stava 2. Aneksa VIII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 5. stava 1. 2. i 3. Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika (Službeni glasnik BiH, broj: 1/02 i 10/02) i člana 37 stav 1. i) Poslovnik o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 25/01 i 35/02), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 40. sjednici, održanoj 26. juna 2008. godine, donijelo

ODLUKU

O IMENOVANJU MEĐUNARODNOG ČLANA KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

I.

Prof. dr. MARTIN CHERRY imenuje se za međunarodnog člana Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

II.

Mandat traje do 27. marta 2012. godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja , a bit će objavljena u Službenom glasniku BiH.

Broj: 01-011-1496-41/08

Sarajevo, 26.juna 2008. godine

PREDSJEDAVAJUĆI

dr. Haris Silajdžić

Službeni glasnik BiH, broj 10/16 Na osnovu člana 2. stav 2. Aneksa VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 5. stav 1. 2. i 3. Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 1/02 i 10/02) i člana 36. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i 22/14), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 19. redovnoj sjednici, održanoj 28. januara 2016. godine, donijelo

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

I.

Za članove Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika imenuju se: - dr. Amir Pašić, - g. Goran Milojević i - g. Radoje Vidović.

II.

Mandat članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika traje 5 godina.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-1-227-37/16

28. januara 2016. godine

Predsjedavajući

Dr. Dragan Čović, s. r.

Na osnovu člana 2. stav 2. Aneksa VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 5. stav 1. 2. i 3. Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika (Službeni glasnk BiH, broj: 1/02, i 10/02) i člana 36.) Poslovnika o radu Predsjedništva BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 10/13, 32/13 i 22/14), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 25. redovnoj sjednici, održanoj 25. maja 2016. godine, donijelo

O D L U K U

O RАZRЈЕŠЕNJU MEĐUNARODNIH ČLANOVA KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

I.

Prof dr. Zeynep Ahunbay i prof dr. Martin Cherry razrješavaju se dužnosti međunarodnih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavlјena u Službenom glasniku BiH.

Broj: 01-50-1-2062-18/16

Sarajevo, 25. maj 2016. godine

PREDSJEDAVAJUĆI

Bakir Izetbegović

Na osnovu člana 2. stav (2) Aneksa VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 5. stav (1), (2) i (3) Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnk BiH", broj 1/02, 10/02, 42/16 i 50/17) i člana 36. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i 22/14), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 104. vanrednoj sjednici, održanoj 02. februara 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

O RAZRJEŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA

OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

I.

Članovi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika razrješavaju se dužnosti, zbog isteka mandata:

  •     Dr. Amir Pašić,
  •     G. Goran Milojević i
  •     G. Radoje Vidović

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH".

 

 

Broj 01-50-1-337-16/21                                                                                    Predsjedavajući

02. februara 2021. godine                                                                                Milorad Dodik, s. r.

Sarajevo

Na osnovu člana 2. stav (2) Aneksa VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 5. stav (1), (2) i (3) Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 1/02, 10/02, 42/16 i 50/17) i člana 36. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i 22/14), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 104. vanrednoj sjednici, održanoj 02. februara 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA

OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

I.

Za članove Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika imenuju se:

  •     G. Faruk Kapidžić, dipl. ing. arhitekture,
  •     Gđa. Anđelina Ošap Gaćanović, magistar arhitekture,
  •     G. Zoran Mikulić, dipl. pravnik, sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom.

II.

Mandat članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika traje pet (5) godina.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH".

 

Broj 01-50-1-337-17/21                                                                                    Predsjedavajući

02. februara 2021. godine                                                                                Milorad Dodik, s. r.

Sarajevo