04.01.2019

Stručne i administrativne poslove obavlja Sekretarijat Komisije, koji sačinjava stručno i kompetentno osoblje, i to za: graditeljsko naslijeđe, cjeline graditeljskog naslijeđa i kulturne krajolike, arheološko naslijeđe, pokretno naslijeđe, pravne poslove, međunarodno pravo, finansijske poslove i tehničku koordinaciju.

Izvršni funkcioner organizuje i rukovodi radom Sekretarijata.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Komisije, Sekretarijat sačinjava:

Stručni savjetnici za nasljeđe: 

Biografija izvršnog dužnosnika - Mirzah Fočo (07.12.1965) arhitekt - konzervator

Magistar tehničkih nauka (magisterij odbranjen na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2012. godine). Diplomirao je na istom fakultetu 1991. godine. Zaštitom kulturne baštine bavi se preko 20 godine , a za proteklih sedam godina je obavljao dužnost pomoćnika izvršnog funkcionera za naslijedje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, državne institucije koja je za predanost u radu u 2010. godini dobila nagradu Europske unije za kulturno naslijeđe / Europa Nostra. Komisija je i dobitnik Povelje Ministarstva kulture i sporta za doprinos u očuvanju i restauraciji kulturnog naslijeđa u BiH u 2004. godini. Polaznik je prestižnog američkog State Department - International Visitor Leadership programa. Pohađao je mnoge specijalističke kurseve UNESCO-a za očuvanje i obnovu kulturnih dobara, kurseve u organizaciji Blue Shielda, CHwB - a - Švedska Sveučilišta u Trstu, Ministarstva za kulturu Republike Italije, Ministarstva kulture Egipta, Vlade Turske, SPAB - Engleska, Vijeća Europe, itd. Bio je član tima za izradu nominacijskih dokumenata i planova upravljanja za kulturna dobra nominirana za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a. Radio je na brojnim projektima za očuvanje i obnovu kulturne baštine, te autor velikog broja stručnih radova i pulikacija koje su imale za temu fizičku zaštitu i upravljanje dobrima. Regionalni je ekspert za kulturnu baštinu Vijeća Europe i regionalnu saradnju RCCTFCS.