07.01.2019

OHR je zadužen za implementaciju i tumačenje Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH te neposredno prati rad Komisije. OHR je pokazao posebnu zainteresiranost za rad Komisije u vrijeme dok je za implementaciju Aneksa 8. bio zadužen ambasador Vadim Kuznetsov, koji je prisustvovao velikom broju sjednica Komisije, kao i sastancima sa predstavnicima organa na svim nivoima državne vlasti.

OHR u potpunosti podržava aktivnosti koje Komisija obavlja u skladu sa ovlaštenjima iz Aneksa 8.

U skladu sa svojim ovlaštenjima, Komisija je uspostavila saradnju sa nadležnim institucijama i tijelima Bosne i Hercegovine, entiteta, Distrikta Brčko, gradova, kantona i općina o pitanjima značajnim za rad Komisije, a u skladu sa Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika kojim je, između ostalog, propisana obavezna saradnja organa i institucija na svim nivoima vlasti sa Komisijom. Uspostavljena je i saradnja sa institucijama specijaliziranim za određene oblasti čiji je rad od značaja za rad Komisije (npr. sa Geodetskim zavodom FBiH radi osiguranja dokumentacije za rad Komisije, sa Državnim centrom za deminiranje radi osiguranja mapa sa oznakama miniranih područja i dr.).

Arhiva izvještaja sa sasatanaka sa opštinama u BiH