FILTRIRANJE PRIKAZA

09.01.2019

Postupak za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom pokreće se na osnovu peticije – prijedloga za utvrđivanje dobra nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Peticije za utvrđivanje dobra nacionalnim spomenikom podnose se Komisiji u skladu sa članom V Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Komisija je utvrdila jedinstveni obrazac peticije prema vrsti dobra:

Obrazac peticije za nepokretna dobra – link za download
Obrazac peticije za pokretna dobra – link za download

Peticiju može podnijeti bilo koje pravno ili fizičko lice u Bosni i Hercegovini.

Prema odredbama Aneksa 8., do donošenja konačne odluke o proglašenju nacionalnog spomenika, a najduže do godinu dana od podnošenja peticije, sve strane treba da se suzdrže od aktivnosti koje bi mogle da ugroze predloženo dobro, o čemu su obaviješteni svi nadležni organi i institucije na čijem se području nalaze predložena dobra.

Obzirom na veliki broj peticija, Komisija nije mogla da ispoštuje rok utvrđen u članu 39. stav 2. Poslovnika o radu Komisije, prema kojem peticija treba da bude riješena najkasnije u roku od godinu dana od dana njenog podnošenja. Postupak razmatranja peticija otežavala je i činjenica da uz veliki broj zahtjeva nije bila dostavljena potrebna dokumentacija o predloženom dobru (podaci o vlasništvu, lokaciji, sadašnjem stanju i dr.). Budući da je za pripremu svake pojedinačne odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom potrebno provesti iscrpno istraživanje postojeće arhivske, arhitektonske, historijske i druge građe o predloženom dobru, te s obzirom na to da bi ukidanje režima zaštite za pojedine spomenike moglo da prouzrokuje aktivnosti koje bi ga mogle uništiti, Komisija je na sjednicama održanim u 2011. godini donijela odluke o produženju režima zaštite iz člana V stav 3. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, koje su dostavljene “Službenom glasniku BiH” radi objavljivanja.

Režim zaštite produžava se do donošenja konačne odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju predloženog dobra nacionalnim spomenikom.

Lista peticija (hronološki i po općinama/gradovima) je dostupna na padajućem meniju.