PRAVILNIK O AKTIVNOSTIMA KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA VEZANIM ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

04.01.2019

Na osnovi člana 9. stav 2. Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika (“Službeni glasnik BiH”, br. 1/02 i 10/02), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici održanoj 06. septembra 2002. godine na prijedlog Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, donijelo je

PRAVILNIK O AKTIVNOSTIMA KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA VEZANIM ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se načini provođenja međunarodne saradnje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, utemeljene na osnovu Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Komisija)

Član 2.

Komisija daje inicijativu za pokretanje postupka za zaključivanje međunarodnih ugovora, priprema prijedloge ugovora, učestvuje u prethodnim pregovorima radi zaključivanja međunarodnih ugovora na ekspertnom nivou, izvršava međunarodne ugovore, te obavlja druge poslove međunarodne saradnje u oblasti zaštite nacionalnih spomenika, koji se odnose naročito na: zastupanje interesa Bosne i Hercegovine u vezi sa potpisivanjem i provođenjem međunarodnih konvencija; rješavanje spornih pitanja od zajedničkog interesa za Bosnu i Hercegovinu i druge države odnosno međunarodne organizacije; odlučivanje o kandidaturi nacionalnih spomenika za upis na Listu svjetske baštine (UNESCO) i Listu 100 najugroženijih spomenika (WMW), i sl.; saradnju sa INTERPOL-om, drugim međunarodnim organizacijama i državama u slučajevima nestanka pokretnih nacionalnih spomenika; pitanja procedure za izvoz pokretnih nacionalnih spomenika i davanja garancija za njihovu zaštitu u slučaju privremenog izvoza; davanje koncesija stranim državljanima za istraživanja koja se odnose na nacionalne spomenike; osiguranje sredstava iz donacija za finansiranje rada Komisije i zaštitu nacionalnih spomenika; angažman stranih eksperata za potrebe Komisije.

Član 3.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine može u pojedinačnim slučajevima ovlastiti Komisiju da utvrdi sadržaj međunarodnog ugovora i da ga potpiše. Ugovor iz stava 1. ovog člana potpisuje predsjedavajući Komisije, ili ovlašteni član Komisije.

Član 4.

Komisija podnosi Predsjedništvu Bosne i Hercegovine izvještaj o međunarodnoj saradnji iz člana 2. ovog pravilnika, u okviru godišnjeg izvještaja o radu Komisije.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku BiH” i službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Broj: 01-2152-32/02
Sarajevo, 06. septembar 2002. godine
Predsjedavajući Predsjedništva BiH
Beriz Belkić