JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE VANJSKOG SARADNIKA - ARHEOLOGA U UREDU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U MOSTARU

8.10.2020

Opis poslova: ispomoć zaposlenom arheologu pri obavljanju terenskih poslova u sklopu izrade elaborata zaštite arheoloških područja i artefakata (arheoloških nalaza) koja se nalaze na prostoru Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Potrebni dokumenti:

  • diploma o stečenom stručnom zvanju arheologa;

  • potvrda poslodavca, kojom se dokazuje da je kandidat obavljao poslove na zaštiti arheoloških lokaliteta (prilikom izbora, prioritet će se dati kandidatima koji su obavljali poslove na zaštiti lokaliteta koji su proglašeni nacionalnim spomenicima BiH);

  • prijavni obrazac (može se naći na web-stranici Komisije www.kons.gov.ba).

Napomena: Komisija će izabrati arheologa sa kojim će zaključiti ugovor o privremenim i povremenim poslovima na period od tri (3) mjeseca, uz probni period od 30 dana, te uz mogućnost produženja ugovora.

Početak angažmana je odmah nakon okončanja postupka izbora i podrazumijeva puno radno vrijeme u Uredu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u Mostaru, Bulevar Narodne revolucije do broja 19.

Postupak prijavljivanja:

Prijava na javni oglas vrši se isključivo putem popunjenog i potpisanog prijavnog obrasca. Prijavu na javni oglas treba dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa na web-stranici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, putem pošte, na adresu:

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika – Ured u Mostaru, 88000 Mostar, Bulevar Narodne revolucije do broja 19, sa naznakom: “Prijava na javni oglas za angažovanje arheologa“.

Prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj neprovidnoj koverti. Na poleđini koverte se obavezno navodi ime i adresa pošiljaoca.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje. Neblagovremene prijave se vraćaju neotvorene.

Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena u ovom javnom oglasu (ta dokumentacija neće se uzimati u razmatranje).

Izvršni funkcioner

Mirzah Fočo