Broj: 11-16.5-142/16-3

23.9.2016Broj: 11-16.5-142/16-3

Sarajevo, 21.09.2016. godine

KONKURS ZA IDEJNO  RJEŠENJE ZAŠTITNE KONSTRUKCIJE NAD RIMSKIM MOZAICIMA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU SKELANI

1. Predmet konkursa i opis projekta

Opći podaci

Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

Adresa: Maršala Tita 9a, Sarajevo

Telefon: 033/276-760

Fax: 033/276-768

Web adresa: www.kons.gov.ba

Mail: aneks8ko@bih.net.ba

Podaci o osobi zadužnoj za kontakt

Kontakt-osoba: Zijad Halilović

Telefon: 033/ 276-770

Faks: 033/ 276-768

e-mail: zijad.halilovic@kons.gov.ba

2. Podaci o postupku javne nabavke

Postupak javne nabavke je Konkurs za izradu Idejnog rješenja u skladu s članom 35. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) koji završava izborom Idejnog rješenja (I nagrada: 1.500,00 EUR, II nagrada: 1.000,00 EUR i III nagrada: 500,00 EUR) zaštitne konstrukcije nad rimskim mozaicima na lokalitetu “Zadružni dom“ u Skelanima, općina Srebrenica.

3. Podaci o predmetu javne nabavke

Predmet nabavke – Izrada idejnog rješenja zaštitne konstrukcije nad rimskim mozaicima na lokalitetu “Zadružni dom“ u Seklanima, općina Srebrenica

4. Cilj konkursa: prikupljanje kvalitetnih i stručno izrađenih idejnih rješenja zaštitne konstrukcije nad rimskim mozaicima na lokalitetu “Zadružni dom“ u Skelanima, općina Srebrenica i dodjela nagrada pobjedniku ili pobjednicima konkursa.

Smjernice za izradu idejnog rješenja:

 • Prilikom izrade idejnog rješenja zaštitne konstrukcije na lokalitetu “Zadružni dom“ potrebno je primijeniti savremen pristup oblikovanja i arhitektonski tretman, predvidjeti savremene materijale i voditi računa o ekonomičnosti (troškovima izvođenja i održavanja), kao i o gabaritu, koji treba proizaći iz prostornih mogućnosti lokacije i biti u harmoniji sa okolnim pejzažem. Preporuka je da se omogući fazno izvođenje nadstrešnice, a da se u prvoj fazi natkrije prostor sa mozaicima (140 m2). Neophodno je da konstrukcija ne ugrožava spomeničke vrijednosti područja, kako u pogledu načina postavlјanja, tako i u vizuelnom – oblikovnom pogledu. Lokalitet je lako pristupačan, što otvara mogućnost primjene različitih materijala i konstruktivnih sistema. Ne treba isklјučiti mogućnost djelimično ili potpuno zatvorenih volumena. Od autora se očekuje da se sa predloženim idejnim rješenjem postigne što atraktivnija prezentacija ovog kulturnog dobra.
 • Otkriveni mozaici pokrivaju 140 m2. Mozaici su naznačeni na skici koja je dio tenderske dokumentacije.
 • Zidovi rimske građevine rekonstruirani su u visini jednog metra, a mozaici su natkriveni privremenom strukturom.
 • U idejnom rješenju predvidjeti ophodne staze nad mozaicima na visini jednog metra i širine jednog metra, koje će biti povezane mostom sa ulaznim stepenicama u arheološki objekat, kako bi se posjetioci mogli nesmetano kretati prostorom iznad temelja i podova arheološkog objekta.
 • Predvidjeti način ventilacije prostora ukoliko zaštitna konstrukcija bude zatvorenog tipa i to prikazati na posebnoj skici kao i odvodnju kišnice.
 • Rješenje treba biti zasnovano na lokalnim klimatskim uvjetima.
 • Obratiti pažnju na način fundiranja zbog specifičnosti prostora. U prilogu tenderske dokumentacije nalazi se situacioni plan lokaliteta Zadružni dom sa tačno naznačenim mjestom mozaika koje je potrebno zaštititi i potencijalnim mjestom primarnih oslonaca konstrukcije. Predvidjeti mogućnost oslanjanja konstrukcije i na rekonstruirane zidove. Istražni radovi na lokalitetu pokazuju postojanje starije građevine ispod mozaika pa je na situacionom planu prikazana linija mogućih zidova koju je potrebno uzeti u obzir prilikom planiranja oslonaca, a mjesta koja budu određena za ukopavanje stubova potrebno je prethodno arheološki istražiti.

5. Alternativne ponude

 Učesnici na konkursu imaju pravo ponuditi samo jedan konkursni rad. Nisu dozvoljeni alternativni konkursni radovi.

Procedura registracije i prijavljivanje

 • Registracija za Konkurs vrši se preuzimanjem tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacija može se preuzeti lično svakim radnim danom od 09:00 do 17:00 sati u prostorijama Muzeja Skelani, adresa: Skelani bb, 75436 Skelani. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije neophodno je obići lokalitet sa arheologom Ivanom Grujić. Dolazak je potrebno najaviti. Kontakt-telefon Ivana Grujić: 066 039 848, Muzej Skelani: 056 471 029.
 • Radovi se predaju lično, na protokol Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, adresa: Maršala Tita 9a/I ili putem pošte na navedenu adresu u roku od 45 dana od dana raspisivanja konkursa, u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

”KONKURSNI RAD ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA ZAŠTITNE KONSTRUKCIJE NAD RIMSKIM MOZAICIMA – NE OTVARATI”.        

Troškove putovanja će snositi potencijalni ponuđači.

6. Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija sadrži:

1.      Tekst konkursa,

2.      Projektni zadatak,

3.      Situacioni plan lokaliteta Skelani,

4.      Fotografije lokaliteta,

5.      Odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

7. Sadržaj konkursnog rada i tehničko-oblikovna oprema:

Učesnici konkursa su obavezni u analognom i digitalnom formatu dostaviti sljedeće priloge:

Tekstualni prilozi:

 • analiza postojećeg stanja sa obrazloženjem koncepta idejnog rješenja – u obrazloženju je potrebno opisati materijalizaciju i navesti okvirne troškove izvođenja.

Grafički prilozi:

 • situacija planiranog stanja – osnovna koncepcija prostora;
 • tlocrt;
 • karakteristični presjeci i pogledi;
 • 3D prikaz planiranog stanja;
 • prikaz provjetravanja i odvodnje kišnice;
 • s obzirom na to da se radi o faznom izvođenju nadstrešnice, a da se u prvoj fazi natkriva prostor sa mozaicima potrebno je naznačiti način širenja konstrukcije.

8. Slanje radova, očuvanje anonimnosti i identifikacija autora

Pravo učestvovanja na konkursu imaju i fizička i pravna lica.

 • Fizička lica bilo da se javljaju samostalno ili u okviru autorske grupe a posjeduju stručne kvalifikacije iz oblasti arhitekture, likovnih, primijenjenih umjetnosti ili drugih umjetničkih usmjerenja.
 • Pravna lica registrirana za obavljanje navedenih djelatnosti u skladu sa važećim propisima Bosne i Hercegovine.

Autori svoje konkursne radove i ispunjavanje uvjeta ovog Konkursa dostavljaju u zapečećenoj neprozirnoj koverti označenoj sa identifikacionom šifrom koja se sastoji od dva slova abecede i četiri broja, a koja se upisuje u desnom uglu koverte. Ova koverta sadrži dvije koverte sa istom šifrom.

 • Jednu kovertu (neprozirnu i zatvorenu) sa naznakom ”AUTOR” na sredini, te u desnom uglu identifikaciona šifra u kojoj su sadržani sljedeći podaci:

1.      fizička lica: ime i prezime autora ili imena članova autorskog tima, adresa, dokaz o posjedovanju validne diplome arhitekture, likovnih, primijenjenih umjetnosti ili nekog drugog umjetničkog usmjerenja, izjava da je priloženi rad izvorno autorsko djelo (ovjerena), te izjava autora da autorska prava i prava korištenja predloženog idejnog rješenja prenosi na Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika, ukoliko bude među nagrađenim;

2.      pravna lica: ovjerena fotokopija identifikacijskog broja, Izvod iz sudskog registra za obavljanje predmetne djelatnosti ili ekvivalent dokument izvodu iz sudskog registra, izjava da je priloženi rad izvorno autorsko djelo (ovjerena), te izjava autora da autorska prava i prava korištenja predloženog idejnog rješenja prenosi na Komisiju, ukoliko bude među nagrađenim.

 • Drugu kovertu (neprozirnu i zatvorenu) sa naznakom ”KONKURSNI RAD” na sredini i u desnom uglu iste identifikaciona šifra u kojoj je sadržan konkursni rad sa svim zahtjevanim prilozima iz ovog Konkursa.

Svako drugo označavanje konkursnog rada, a koje bi moglo ugroziti anonimnost autora povlači isključivanje konkursnog rada iz postupka ocjenjivanja. Odluku o tome donosi Komisija.

9. Nagrade

Ukoliko do utvrđenog roka za predaju radova budu dostavljena najmanje dva kvalificirana konkursna rada koji ispunjavaju uvjete Konkursa, Komisija će pristupiti njihovom ocjenjivanju.

Odlukom Komisije dodijelit će se nagrade i to:

1.      nagrada u iznosu od       1.500,00 EUR,

2.      nagrada u iznosu od       1.000,00 EUR,

3.      nagrada u iznosu od          500,00 EUR.

Ukupan fond nagrada iznosi 3.000,00 EUR.

Dodjeljena nagrada podrazumjeva otkup autorskog djela (idejnog rješenja).

Nagrade se dodjeljuju u konvertibilnim markama i u bruto iznosu i u njima su sadržani svi porezi na autorsko djelo i ostala eventualna davanja.

Nagrada ujedno predstavlja i naknadu za otkup nagrađenog rada odnosno otkup svih autorskih prava od autora, a temeljem ugovora o autorskom djelu, uz mogućnost eventualne dorade, čija je vrijednost uključena u nagradu, ukoliko organi nadležni za izdavanje urbanističke suglasnosti budu zahtjevali neke ispravke.

Učesnicima konkursa koji ne budu nagrađeni radovi se vraćaju.

10. Konkursna komisija

Za odabir najboljeg idejnog rješenja Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika imenovat će Konkursnu komisiju.

10.1. Kriteriji za ocjenjivanje

   Ugovor se dodjeljuje dobavljaču/ima na osnovi kriterija:

 1. konceptualna vrijednost rješenja (inovativnost, odnos prema zatečenom stanju (arheološkom lokalitetu), funkcionalnost),
 2. reverzibilnost strukture,
 3. racionalnost i ekonomičnost rješenja,
 4. orijentaciona cijena izvođenja idejnog rješenja radova. Troškovi izvođenja ne smiju biti viši od 50.000,00 EUR.

11. Rad Konkursne komisije

Komisija će završiti sa radom u roku od 15 dana od posljednjeg dana predviđenog za predaju konkursnih radova. O rezultatima ocjene Konkursa, kandidati će biti obaviješteni pismenim putem na dostavljene adrese, nagrađeni autori i telefonskim putem. Nagrađeni radovi činom otkupa postaju vlasništvo Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Nenagrađeni radovi vraćaju se autoru putem pošte na dostavljene adrese.

12. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda istječe 07.11.2016. godine do 12:00. Ponude primljene poslije navedenog roka neće se razmatrati i bit će vraćene neotvorene.

13. Završne odredbe

Prijavljivanje na konkurs moguće je od dana objave na portalu Agencije za javne nabavke. Rok za predaju konkursnih radova istječe 45 dana od dana objavljivanja.

Javno otvaranje prispjelih koverata obavit će se 07.11.2016. godine u 12:30 kada će se utvrditi sadržaj dostavljenih koverti.

Radovi koji stignu nakon isteka roka za predaju biće vraćeni neotvoreni. Nekompletni konkursni radovi neće se uzeti u razmatranje.


Izvršni funkcioner

Mirzah Fočo