12.02.2021

 1. Poslovnik o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, br. 03.1-2.14-21/216-8 od 26.05.2016. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 47/16)

 2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 01.3-2.14-33/17-4 od 01.02.2017. godine.

 3. Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i odsustvima u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 04.1-02.14-33/17-5/17 od 03.04.2017; 04.1-2.14-58/18-1 od 20.02.2018; 04.1-2.14-58/18-9 od 14.08.2018. godine.

 4. Kodeks ponašanja za članove i službenike Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 01.2-1-793/03 od 06.05.2003. (izmjene i dopune broj: 03-50-55/2006-13 od 18.05.2006. godine)

 5. Pravila korištenja dokumentacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 01.2-0-983/03 od 01.07.2003. (izmjene broj: 03-50-2/08-6 od 11.02.2008. godine)

 6. Pravila implementacije sredstava iz donacija namijenjenih obnovi ili zaštiti ugroženog kulturno-historijskog naslijeđa u Bosni i Hercegovini, broj: 03-6-1004/03-16 od 07.10.2003. godine.

 7. Pravilnik o internim procedurama javnih nabavki roba usluga i radovabroj: 03.1-2.14-47/15-1 od 04.02.2015. godine.

 8. Pravilnik o internoj kontroli i reviziji, broj: 03-16-163/07-2 od 11.09.2007.

 9. Pravilnik o korištenju službenih vozila u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03.1-2.14-43/14-20 od 26.12.2014; br. 03.1-2.14-21/16-13 od 07.07.2016. i br. 04.1-2.14-58/18-4 od 18.04.2018. godine.

 10. Pravilnik o usklađivanju knjigovodstvenog i stvarnog stanja sredstava i izvora sredstava, broj: 03-2-922/03-14 od 30.08.2004. godine.

 11. Odluka o praćenju realizacije ugovora zaključenih sa vanjskim saradnicima, broj: 03.1-07.2-11/17-18 od 21.03.2017. godine.

 12. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika na naknadu za službeno putovanje, broj: 04.1-16.3-3/17-65 od 18.07.2017. i 04.1-16.3-3/17-23 od 28.02.2018. godine.

 13. Odluka o korištenju sredstava reprezentacije i o primanju darova, broj: 03.1-6.3-170/10-1 od 02.11.2010.godine. Izmjena broj: 03.1-16.3-65/12-1 od 12.03.2012. Akt je stavljen van snage donošenjem novog Pravilnika o reprezentaciji (vidi red.br. 57), izuzev odredaba o primanju darova (tač. V - VII)

 14. Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03.1-2.14-43/14-18 od 26.12.2014. godine.

 15. Odluka o angažiranju državnih službenika i člana Komisije na realizaciji projekata, broj: 03-16-3/06-17 od 06.04.2006. godine.

 16. Pravilnik o korištenju službenih telefona, broj: 03.1-2.14-43/14-19 od 26.12.2014. (izmjene i dopune br. 03.1-2.14-21/16-2 od 08.01.2016. godine i 03.1-2.14-21/16-14 od 07.07.2016. godine).

 17. Odluka o usvajanju Vodiča za pristup informacijama kojima raspolaže Komisija, broj: 03-50-2/08-5 od 11.02.2008. godine.

 18. Odluka o naknadama za rad članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03.1-16.3-14/16-25 od 11.10.2016. godine.

 19. Odluka o blagajničkom maksimumu, broj: 03.1-16.3-58/13-12 od 15.04.2013.

 20. Odluka o proceduri stvaranja obaveza koje se finansiraju iz budžeta institucija BiH, broj: 03.1-16.3-58/13-9 od 09.04.2013. godine.

 21. Rješenje o određivanju radnih mjesta kojima se pošta dostavlja u rad, broj: 09-07.2-11/17-15 od 08.02.2017. godine.

 22. Odluka o elektronskom unošenju podataka iz osnovnih knjiga i evidencija iz kancelarijskog poslovanja, broj: 03.1-07.2-78/09-13 od 31.12.2009. godine.

 23. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na stručno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03.1-2.14-67/10-2 od 27.05.2010. (izmjene i dopune broj: 03.1-2.14-21/16-15 od 07.07.2016. godine

 24. Odluka o sadržaju službene web-stranice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 01-95/02 od 03.09.2002. godine.

 25. Odluka kojom se daje ovlaštenje za korištenje bankovne biznis-kartice, broj 03.1-16.3-3/17-3 od 06.01.2017. godine.

 26. Odluka o bližim kriterijima i postupku za dodjelu stimulacije zaposlenim u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03.1-16.3-86/10-20 od 22.12.2010., 03.1-16.3-16/16-4 od 08.01.2016., 03.1-16.3-3/17-12 od 15.02.2017. i 04.1-16.3-50/18-14 od 31.07.2018. godine.

 27. Interne procedure o procesu izrade budžeta, broj: 13.2-02.14-67/10-4 od 30.09.2010. godine.

 28. Ovlaštenje za praćenje realizacije ugovora zaključenih u postupku javne nabavke roba i uluga za potrebe Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03.1-07.2-1/16-81 od 22.09.2016. (ovom odlukom su stavljena van snage Pravila vođenja ekonomata, od 28.02.2013. godine).

 29. Pravilnik o kriterijima i postupku za davanje odobrenja članovima i saradnicima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika za obavljanje dodatnih aktivnosti u oblasti zaštite kulturno-historijskog naslijeđa, broj 03.1-02.14-67/10-3 od 14.09.2010. godine.

 30. Odluka o imenovanju službenika za informiranje, broj: 03.1-07.2-23/11-32 od 10.08.2011. godine.

 31. Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03.1-2.14-51/12-20 od 03.12.2012. godine.

 32. Pravilnik o ocjenjivanju rezultata rada zaposlenika u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03.1-02.12-51/12-5 od 26.03.2012. godine.

 33. Lista neposredno nadređenih i njihovih pretpostavljenih u postupku ocjenjivanja rada državnih službenika i zaposlenika u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika broj: 04.1-07.2-11/17-80 od 25.12.2017. godine.

 34. Pravila o angažiranju volontera u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03.1-2.14-48/13-13 od 07.10.2013. godine.

 35. Pravilnik o radu biblioteke i dokumentacionog centra Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 12-02.14-43/14-8 od 01.04.2014. godine.

 36. Plan borbe protiv korupcije, broj: 11-50.1-13/16-68 od 19.12.2016. godine

 37. Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03.1-2.14-43/14-9 od 01.04.2014. godine.

 38. Strateški plan razvoja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika 2014-2019. broj: 01.5-7.4-56/14-7 od 02.04.2014. godine.

 39. Odluka o imenovanju službenika za finansije, broj: 03.1-7.2-1/14-59 od 25.07.2014; dopune br. 03.1-7.2-11/17-9 od 13.02.2017. godine.

 40. Rješenje o ovlaštenju za čuvanje i upotrebu pečata u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03.1-07.1-74/17-1 od 02.03.2017. godine.

 41. Odluka o razvrstavanju Komisije prema funkcionalnoj klasifikaciji (COFOG), broj: 03.1-16.1-12/15-9 od 15.04.2015. godine.

 42. Odluka o sukobu interesa u postupku javnih nabavki, broj: 03.1-16.4-68/15-4 od 20.04.2015. (u a/a su izjave rukovodstva da nisu u sukobu interesa…)

 43. Odluka o zaduženjima vozača Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03.1-7.2-1/16-8 od 22.01.2016. godine.

 44. Pravila o angažiranju vanjskih saradnika, broj: 03.1-2.14-47/15-3 od 03.03.2015. godine.

 45. Rješenje o obrazovanju Stručnog kolegija Sekretarijata Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 04.1-7.2-28/19-9 od 05.02.2019. godine.

 46. Odluka o obradi ličnih podataka u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03.1-7.2-1/16-40 od 06.04.2016. godine.

 47. Plan sigurnosti ličnih podataka u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03.1-2.14-21/16-6 od 08.04.2016. godine.

 48. Rješenje o čuvanju i vođenju evidencije i personalnih dosijea zaposlenih, 03.1-7.2-1/16-71 od 22.07.2016. godine.

 49. Odluka o raspoređivanju zaposlenih u Bibliotečko-dokumentacioni centar Komisije, broj: 02-07.2-1/16-68 od 22.06.2016. godine.

 50. Odluka o uspostavljanju Web-redakcije u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03.1-07.2-66/16-5 od 04.10.2016. godine.

 51. Rješenje o imenovanju kontakt osobe za saradnju sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, broj: 03.1-7.2-1/16-104 od 19.12.2016. godine

 52. Odluka o imenovanju komisije za provođenje postupaka javnih nabavki u 2019. godini, broj: 11-16.4-47/19-1 od 06.02.2019. godine.

 53. Rješenje o ovlaštenju za upotrebu i čuvanje ključeva kase blagajne, broj: 03.1-7.2-11/17-11 od 13.02.2017. godine.

 54. Plan potreba Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika za horizontalnim obukama u 2019. godini, broj: 04.1-34.5-13/18 od 11.10.2018. godine.

 55. Srednjoročni plan rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika za period 2016.-2018. godine, broj: 03.2-7.4-62/17-1 od 14.02.2017. godine.

 56. Rješenje o imenovanju menadžera obuke državnih službenika zaposlenih u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 04.1-7.2-11/17-24 od 19.04.2017. godine.

 57. Odluka o imenovanju komisija za provođenje godišnjeg popisa stalnih sredstava, obaveza i potraživanja u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika za 2018. godinu, broj: 04.1-16.7-121/18-1 od 21.12.2018. godine.

 58. Strategija online komunikacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 10-7.4-62/17-3 od 21.03.2017. (prilog ovog dokumenta su Pravila komunikacije na mrežama i smjernice za pisanje na internetu)

 59. Odluka o uspostavljanju kancelarija Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u Banjaluci i Mostaru, broj: 04.1-02.14-33/17-8 od 17.07.2017. godine.

 60. Pravilnik o odnosima s javnošću i internoj komunikaciji u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 10-2.14-40/19-1 od 28.01.2019. godine.

 61. Rješenje o obrazovanju Radne grupe i imenovanju koordinatora za izradu Srednjoročnog plana rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, za period 2019.-2021. godine, broj: 04.1-7.2-28/19-13 od 18.02.2019. godine.

 62. Rješenje o imenovanju odgovornog lica za prikupljanje, obradu i unos podataka u Centralnu bazu podataka o predmetima diskriminacije, broj: 04.1-7.2-5/18-8 od 09.03.2018. godine.

 63. Pravilnik o postupku dostavljanja matičnih podataka i načinu vođenja evidencije prisustva na poslu u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 04.1-2.14-58/18-3 od 18.04.2018. godine.

 64. Principi i smjernice za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 01.2-7.4-36/28-6 od 14.06.2018. godine

 65. Pravilnik o kriterijima vrednovanja dobara, podjeli po predmetu pravne zaštite i postupku kategorizacije nacionalnih spomenika, broj: 11-02.14-58/18-6 od 14.06.2018. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 47/18)

 66. Pravila postupka donošenja odluka Komisije, broj: 01.2-2.14-58/18-10 od 28.08.2018. godine.

 67. Rješenje o imenovanju koordinatora za konsultacije i zamjenika koordinatora za konsultacije, broj: 13-07.2-28/19-11 od 11.02.2019. godine.

 68. Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03-2.14-40/19-3 od 27.02.2019. godine.

 69. Izvještaj o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u 2018. godini, broj: 13-2.14-40/19-2 od 27.02.2019. godine.

 70. Plan rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika za 2019. godinu, broj: 03-7.4-39/19-3 od 27.02.2019. godine.

 71. Plan pripreme odluka za 2019. godinu, broj: 03-7.4-39/19-4 od 27.02.2019. godine.

 72. Odluka o usvajanju poslovnih procesa i aktivnosti, broj 04.1-2.14-40/19-5 od 17.05.2019.

 73. Odluka o procedurama u poslovanju putem elektronske blagajne, broj 04.1-2.14-40/19-6 od 17.05.2019.

 74. Odluka VM o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, „Službeni glasnik BiH“ broj 54/19

 75. Odluka o imenovanju zamjenskog člana komisije za provođenje postupaka javnih nabavki u 2019. godini, broj 04.1-16.4-47/19-5 od 31.07.2019.

 76. Odluka o usvajanju dijagrama i obrazaca poslovnih procesa, broj 13-2.14-40/19-9 od 15.10.2019.

 77. Strategija upravljanja rizicima u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 13-7.4-39/19-23 od 14.11.2019.

 78. Pravilnik o korištenju informacionog sistema u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 13-2.14-40/19-12 od 14.11.2019.

 79. Odluka o utvrđivanju režima rada u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika dok traje opasnost od zaraze virusom Covid 19, broj 04.1-2.14-68/20-1 od 17.03.2020.

 80. Okvirni plan za krizno komuniciranje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, broj 10-7.4-41/20-5 od 29.01.2020.

 81. Plan organizacije rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u uslovima pandemije COVID – 19, broj 10-7.4-41/20-23 od 14.08.2020.

 82. Akcioni plan za prevenciju korupcije institucija BiH za vrijeme trajanja pandemije Covid 19, broj 11-2.14-68/20-13 od 28.08.2020.

 83. Odluka o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola, broj 08.1-2.14-68/20-14 od 09.09.2020.

 84. Odluka o imenovanju članova radne grupe za razvoj i uvodenje CAF modela upravljanja kvalitetom u Komisiji, broj 13-7.2-57/20-21 od 21.07.2020.

 85. Izvještaj o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u 2019. godini, broj 13-2.14-68/20-2 od 29.04.2020.

 86. Plan rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika za 2020. godinu, broj 13-07.4-39/19-13  od 31.07.2019.

 87. Plan rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika za 2021. godinu, broj 13-07.4-41/20-25 od 28.08.2020.