30.06.2022

 1. Poslovnik o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, br. 03.1-2.14-21/16-8 od 26.05.2016. godine(«Službeni glasnik BiH», br. 47/16), izmjena br. 04.1-2.14-68/20-7 od 18.06.2020. (“Službeni glasnik BiH” broj 41/20)
 2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 01.3-2.14-33/17-4 od 01.02.2017. Odluka o pokretanju postupku izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Komisije, broj 04.1-2.14-68/20-17 od 10.11.2020. godine
 3. Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i odsustvima u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 04.1-02.14-33/17-5 od 03.04.2017; 04.1-2.14-58/18-1 od 20.02.2018; 04.1-2.14-58/18-9 od 14.08.2018; 04.1-2.14-40/19-10 od 30.10.2019; 04.1-2.14-68/20-9 od 20.07.2020;
 4. Kodeks ponašanja za članove i službenike Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 01.2-1-793/03 od 06.05.2003. i br. 03-50-55/2006-13 od 18.05.2006.
 5. Pravila korištenja dokumentacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 01.2-0-983/03 od 01.07.2003. i br. 03-50-2/08-6 od 11.02.2008.
 6. Pravilnikointernimproceduramajavnihnabavkirobauslugairadova, broj 03.1-2.14-47/15-1 od 04.02.2015.
 7. Odluka o sukobu interesa u postupku javnih nabavki, broj 03.1-16.4-68/15-4 od 20.04.2015. (u a/a su izjave rukovodstva da nisu u sukobu interesa…)
 8. Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 03-2.14-40/19-3 od 27.02.2019. i br. 13-2.14-40/19-10 od 05.11.2019.
 9. Pravilnik o korištenju službenih vozila u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 03.1-2.14-43/14-20 od 26.12.2014; br. 03.1-2.14-21/16-13 od 07.07.2016; br. 04.1-2.14-58/18-4 od 18.04.2018. i br. 04.1-2.14-40/19-8 od 18.09.2019.
 10. Odluka o proceduri stvaranja obaveza koje se finansiraju iz budžeta institucija BiH, broj 03.1 -16.3-58/13-9 od 09.04.2013.
 11. Odluka o praćenju realizacije ugovora zaključenih sa vanjskim saradnicima, broj 03.1-07.2-11/17-18 od 21.03.2017.
 12. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na stručno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 03.1-2.14-67/10-2 od 27.05.2010. (izmjene i dopune broj 03.1-2.14-21/16-15 od 07.07.2016. godine
 13. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika na naknadu za službeno putovanje broj 04.1-16.3-3/17-65 od 18.07.2017; br. 04.1-16.3-3/17-23 od 28.02.2018; i br. 04.1-16.3-24/19-94 od 18.09.2019.
 14. Odluka o korištenjusredstavareprezentacijeioprimanjudarova, broj 03.1-6.3-170/10-1 od 02.11.2010.godine i br. 03.1-16.3-65/12-1 od 12.03.2012. stavljena van snage donošenjem novog Pravilnika o reprezentaciji (vidi red.br. 14), izuzev odredaba o primanju darova (tač. V – VII)
 15. Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 03.1-2.14-43/14-18 od 26.12.2014. i br. 04.1-2.14-40/19-7 od 18.09.2019. godine
 16. Odluka o uspostavljanju Web redakcije u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 03.1-07.2-66/16-5 od 04.10.2016.
 17. Pravilnik o korištenju službenih telefona, broj 03.1-2.14-43/14-19 od 26.12.2014. (izmjene i dopune br. 03.1-2.14-21/16-2 od 08.01.2016. godine i 03.1-2.14-21/16-14 od 07.07.2016. godine)
 18. Odluka o usvajanju Vodiča zapristupinformacijama kojima raspolaže Komisija, broj 03-50-2/08-5 od 11.02.2008.
 19. Odluka o naknadama za rad članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (koji nisu u radnom odnosu), broj 03.1-16.3-14/16-25 od 11.10.2016. godine
 20. Odluka o elektronskom unošenju podataka iz osnovnih knjiga i evidencija iz  kancelarijskog poslovanja, broj 03.1-07.2-78/09-13 od 31.12.2009.
 21. Pravilnik o radu biblioteke i dokumentacionog centra Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 12-02.14-43/14-8 od 01.04.2014.
 22. Rješenje o određivanju radnih mjesta kojima se pošta dostavlja u rad, broj: 09-07.2-11/17-15 od 08.02.2017.
 23. Odluka o imenovanju službenika za informisanje, broj 03.1-07.2-23/11-32 od 10.08.2011.
 24. Odluka o imenovanju službenika za finansije, broj 03.1-7.2-1/14-59 od 25.07.2014; dopune br. 03.1-7.2-11/17-9 od 13.02.2017.
 25. Pravila o angažovanju volontera u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 03.1-2.14-48/13-13 od 07.10.2013.
 26. Odluka o sadržaju službene web stranice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 01-95/02 od 03.09.2002.
 27. Odluka kojom se daje ovlaštenje za korištenje bankovne-biznis kartice, broj 03.1-16.3-3/17-3 od 06.01.2017.
 28. Odluka o bližim kriterijima i postupku za dodjelu stimulacije zaposlenim u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 03.1-16.3-86/10-20 od 22.12.2010., 03.1-16.3-16/16-4 od 08.01.2016., 03.1-16.3-3/17-12 od 15.02.2017. i 04.1-16.3-50/18-14 od 31.07.2018.
 29. Interne procedure o procesu izrade budžeta, broj 13.2-02.14-67/10-4 od 30.09.2010.
 30. Ovlaštenje za praćenje realizacije ugovora zaključenih u postupku javne nabavke roba i usluga za potrebe Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika,broj 03.1-07.2-1/16-81 od 22.09.2016.
 31. Pravilnik o kriterijima i postupku za davanje odobrenja članovima i saradnicima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika za obavljanje dodatnih aktivnosti u oblasti zaštite kulturno-historijskog naslijeđa, broj 03.1-02.14-67/10-3 od 14.09.2010.
 32. Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 03.1-2.14-43/14-9 od 01.04.2014.
 33. Strategija online komunikacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 10-7.4-62/17-3 od 21.03.2017. (prilog ovog dokumenta su Pravila komunikacije na mrežama i smjernice za pisanje na internetu)
 34. Pravilnik o ocjenjivanju rezultata rada zaposlenika u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03.1-02.12-51/12-5 od 26.03.2012.
 35. Lista neposredno nadređenih i njihovih pretpostavljenih u postupku ocjenjivanja rada državnih službenika i zaposlenika u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika broj 04.1-07.2-57/20-1 od 17.02.2020.
 36. Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 03.1-2.14-51/12-20 od 03.12.2012.
 37. Rješenje o čuvanju i vođenju evidencije i personalnih dosijea zaposlenih, 03.1-7.2-1/16-71 od 22.07.2016.
 38. Odluka o obradi ličnih podataka u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 03.1-7.2-1/16-40 od 06.04.2016.
 39. Plan sigurnosti ličnih podataka u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 03.1-2.14-21/16-6 od 08.04.2016.
 40. Pravila o angažovanju vanjskih saradnika, broj 03.1-2.14-47/15-3 od 03.03.2015.
 41. Odluka o razvrstavanju Komisije prema funkcionalnoj klasifikaciji (COFOG), broj 03.1-16.1-12/15-9 od 15.04.2015.
 42. Rješenje o ovlaštenju za čuvanje i upotrebu pečata u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 03.1-07.1-74/17-1 od 02.03.2017.
 43. Ovlaštenje za čuvanje ključeva metalnog sefa, broj 04.1-7.2-28/19-38 od 19.08.2019.
 44. Rješenje o imenovanju odgovornog lica za prikupljanje, obradu i unos podataka u Centralnu bazu podataka o predmetima diskriminacije, broj 04.1-7.2-5/18-8 od 09.03.2018.
 45. Pravilnik o postupku dostavljanja matičnih podataka i načinu vođenja evidencije prisustva na poslu u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 04.1-2.14-58/18-3 od 18.04.2018.
 46. Evidencija o korisničkim računima za ISFU i COIP podsistem – akt Ministarstva finansija i trezora BiH, naš broj 14-7.2-5/18-21 od 25.04.2018.
 47. Principi i smjernice za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 01.2-7.4-36/18-6 od 14.06.2018. godine
 48. Pravilnik o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika, broj 11-2.14-40/19-13 od 29.11.2019. godine (“Službeni glasnik BiH” broj 82/19)
 49. Pravila postupka donošenja odluka Komisije, broj 01.2-2.14-58/18-10 od 28.08.2018.
 50. Spisak ovlaštenih potpisnika Komisije, broj 04.1-7.2-6/21-12 od 26.02.2020.
 51. Rješenje o imenovanju koordinatora za konsultacije i zamjenika koordinatora za konsultacije, broj 13-07.2-28/19-11 od 11.02.2019.
 52. Odluka o usvajanju poslovnih procesa i aktivnosti, broj 04.1-2.14-40/19-5 od 17.05.2019.
 53. Odluka o procedurama u poslovanju putem elektronske blagajne, broj 04.1-2.14-40/19-6 od 17.05.2019.
 54. Odluka VM o  utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, „Službeni glasnik BiH“ broj 54/19
 55. Okvirni plan za krizno komuniciranje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, broj 10-7.4-41/20-5 od 29.01.2020.
 56. Odluka o usvajanju dijagrama i obrazaca poslovnih procesa, broj 13-2.14-40/19-9 od 15.10.2019.
 57. Strategija upravljanja rizicima u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 13-7.4-39/19-23 od 14.11.2019.
 58. Pravilnik o korištenju informacionog sistema u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 13-2.14-40/19-12 od 14.11.2019.
 59. Odluka o utvrđivanju režima rada u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika dok traje opasnost od zaraze virusom Covid 19, broj 04.1-2.14-68/20-1 od 17.03.2020.
 60. Plan organizacije rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u uslovima pandemije COVID – 19, broj 10-7.4-41/20-23 od 14.08.2020.
 61. Akcioni plan borbe protiv korupcije za 2022. godinu, broj 11-50.1-63/22-3 od 15.03.2022. godine
 62. Akcioni plan za prevenciju korupcije institucija BiH za vrijeme trajanja pandemije Covid 19, broj 11-2.14-68/20-13 od 28.08.2020.
 63. Rješenje o imenovanju kontakt osobe za saradnju sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, broj 03.1-7.2-1/16-104 od 19.12.2016. godine
 64. Odluka o imenovanju članova radne grupe za razvoj i uvodenje CAF modela upravljanja kvalitetom u Komisiji, broj 13-7.2-57/20-21 od 21.07.2020.
 65. Odluka o pokretanju postupka dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Komisije, broj 04.1-2.14-68/20-17 od 10.11.2020.
 66. Rješenje o imenovanju menadžera obuke državnih službenika zaposlenih u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 04.1-7.2-11/17-24 od 19.04.2017.
 67. Rješenje o obrazovanju Radne grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika broj 13-7.2-57/20-31 od 01.10.2020. i 13-7.2-6/21-36 od 01.10.2021.
 68. Odluka o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola, broj 08.1-2.14-68/20-14 od 09.09.2020.
 69. Rješenje o obrazovanju Radne grupe i imenovanju koordinatora za izradu srednjoročnih planova rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 04.1-7.2-57/20-7 od 17.03.2020.
 70. Odluka o uspostavljanju kancelarija Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u Banjaluci i Mostaru, broj 04.1-02.14-33/17-8 od 17.07.2017.
 71. Plan potreba Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika za horizontalnim obukama u 2022. godini, broj 04.1-34.5-31/21-9 od 27.10.2021.
 72. Pravilnik o odnosima s javnošću i internoj komunikaciji u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 10-2.14-40/19-1 od 28.01.2019.
 73. Odluka o imenovanju službenika za provođenje direktnih sporazuma predviđenih Planom javnih nabavki za period januar-mart 2022. godine i Komisije za javne nabavke za postupak konkurentskog zahtjeva za nabavku dizel goriva, broj 11-16.4-43/22-3 od 09.02.2022
 74. Pravilnik o popisu imovine, potraživanja i obaveza Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 04.1-2.14-68/20-3 od 13.05.2020.
 75. Odluka o o pokretanju redovnog popisa imovine, obaveza i potraživanja u Komisiji sa stanjem na dan 31.12.2021. godine, broj 04.1-16.7-111/21-1 od 15.12.2021.
 76. Odluka o ustupanju službenog vozila na korištenje Uredu Komisije u Mostaru, broj 04.1-7.2-52/22-5 od 18.03.2022.
 77. Strateški plan razvoja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika za period 2020-2024. godine, broj 13-7.4-39/19-6 od 17.04.2019.
 78. Izvještaj o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u 2020. godini, broj 13-2.14-46/21-1 od 01.02.2021.
 79. Plan javnih nabavki za period januar-mart 2022. godine, broj 03-16.4-43/22-1  od 01.02.2022.
 80. Plan rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika za 2022. godinu, broj 13-07.4-24/21-31 od 25.10.2021.