04.01.2019

Ured visokog predstavnikaDaytonski mirovni sporazum


Četvrtak, 14. DECEMBAR 1995.

Opći okvirni sporazum: Aneks 8.


Sporazum o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Republika Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska (“Strane“) sporazumjele su se o sljedećem:Član I: Osnivanje Komisije

Strane ovim dokumentom osnivaju nezavisnu Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika (“Komisija“). Sjedište Komisije će biti u Sarajevu, a ona može imati urede i u drugim mjestima ukoliko to smatra potrebnim.Član II: Sastav

 1. Komisiju čini pet članova. U roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma Federacija Bosne i Hercegovine imenovat će dva, a Republika Srpska jednog člana, od kojih će svaki imati mandat u trajanju od tri godine. Glavni direktor Organizacije ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu imenuje preostale članove, svakog na period od pet godina, a jednog od njih imenuje predsjedavajućim. Članovi Komisije mogu biti ponovno imenovani. U Komisiji ne može raditi osoba koja izdržava kaznu koju je izrekao Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju, niti osoba protiv koje je taj sud podigao optužnicu, a koja se nije odazvala nalogu za pojavljivanje pred Sudom.
 2. Članove koji će biti imenovani nakon prijenosa odgovornosti opisanog u Članu IX imenuje Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.


Član III: Sredstva, osoblje i troškovi

 1. Komisija će imati odgovarajuća sredstva i stručno osoblje u kojoj su zastupljeni narodi koji žive u Bosni i Hercegovini i koje će joj pomagati u izvršavanju njenih dužnosti. Osoblje predvodi izvršni funkcioner kojeg imenuje Komisija.
 2. Plaće i troškove Komisije i njenog osoblja zajedno određuju i podjednako snose entiteti.
 3. Članovi Komisije ne snose krivičnu niti građansku odgovornost za bilo koji čin izvršen u okviru njihovih dužnosti. Članovi Komisije koji nisu državljani Bosne i Hercegovine i njihove porodice uživaju iste privilegije i imunitete koje imaju diplomatski predstavnici i njihove porodice u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima.


Član IV: Mandat

Komisija prima i odlučuje o peticijama za proglašenje dobara koja imaju kulturni, historijski, vjerski ili etnički značaj nacionalnim spomenicima.Član V: Postupci pred Komisijom

 1. Bilo koja strana ili zainteresirana osoba u Bosni i Hercegovini može Komisiji predati peticiju za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom. Svaka takva peticija navodi sve relevantne informacije o dobru, uključujući:
  1. tačnu lokaciju dobra;
  2. njenog trenutnog vlasnika i stanje;
  3. troškove i izvor finansijskih sredstava za sve potrebne popravke na dobru;
  4. svaku poznatu predloženu upotrebu i
  5. osnovu za proglašenje nacionalnim spomenikom.
 2. Prilikom odlučivanja o peticiji Komisija vlasnicima predloženog nacionalnog spomenika, kao i drugim zainteresiranim osobama ili tijelima daje priliku da iznesu svoja gledišta.
 3. U periodu od jedne godine nakon podnošenja takve peticije Komisiji ili do donošenja odluke u skladu s ovim Aneksom, ovisno o tome do čega prije dođe, sve će se strane suzdržavati od poduzimanja bilo kakvih namjernih mjera kojima bi se dobru mogla nanijeti šteta.
 4. Komisija za svaki pojedini slučaj donosi pisanu odluku koja sadrži sve činjenice koje ona smatra primjerenima i detaljno objašnjenje osnove za svoju odluku. Komisija odluke donosi većinom glasova svojih članova. Odluke Komisije su konačne i provode se u skladu s domaćim zakonima.
 5. U svakom pojedinom slučaju za koji Komisija donese odluku o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, entitet na čijoj se teritoriji to dobro nalazi dužan je (a) uložiti napore na poduzimanju odgovarajućih pravnih, naučnih, tehničkih, administrativnih i finansijskih mjera potrebnih za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju dobra, te se (b) suzdržati od poduzimanja bilo kakvih namjernih mjera kojima bi se dobru mogla nanijeti šteta.


Član VI: Ispunjavanje uvjeta

Sljedeća dobra ispunjavaju uvjete za proglašenje nacionalnim spomenicima: pokretna ili nepokretna dobra od velikog značaja za grupu ljudi sa zajedničkom kulturnom, historijskom, vjerskom ili etničkom baštinom, poput arhitektonskih, umjetničkih ili historijskih spomenika; arheološka nalazišta; grupe građevina i groblja.Član VII: Pravila i propisi

Komisija u skladu s ovim Sporazumom proglašava pravila i propise koji mogu biti potrebni za izvršavanje njenih dužnosti.Član VIII: Saradnja

Službenici i tijela Strana i njihovih kantona i općina, te svaki pojedinac koji postupa po nalogu takvog službenika ili tijela u potpunosti sarađuje s Komisijom, uključujući pružanje traženih informacija i drugih vrsta pomoći.Član IX: Prijenos odgovornosti

Pet godina nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma odgovornost za nastavak djelovanja Komisije prenosi se sa Strana na Vladu Bosne i Hercegovine, osim ukoliko se Strane ne dogovore drugačije. U posljednjem slučaju, Komisija nastavlja svoj rad na gore predviđeni način.Član X: Obavijest

Strane su dužne javnosti širom Bosne i Hercegovine dati efikasnu obavijest o uvjetima ovog Sporazuma.Član XI: Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu nakon potpisivanja.
Za Republiku Bosnu i Hercegovinu
Za Federaciju Bosne i Hercegovine
Za Republiku Srpsku

Ured visokog predstavnika


Emerika Bluma 1, 71000 Sarajevo; Tel: +387 33 283 500, Fax: +387 33 283 501
www.ohr.int